boston red sox vs. chicago white sox
Fenway Park, 4 Yawkey Way Boston, Massachusetts 02215
Wednesday June 26, 2019 @ 1:05 PM